Loading...
 

Exams

Zkouška z umělých bytostí 2007/8

Termíny jsou v SISu.
Kdo jde na zkoušku, musí mít dost bodů na zápočet ze cvičení.
Červenec — září včetně žádné termíny nebudou.

Pravidla


Čtěte P O Z O R N Ě.

Pravidla platí pro studenty MFF UK i ÚISK UK.
Každý si může vybrat ze dvou možností.

a) napíše esej
b) napíše písemku

Kdo píše esej, zapíše se na ústní. Kdo nechce psát esej, zapíše se na písemné. Zapište se do SISu (studenti ÚISK mailem).
V obou případech si budete muset přečít nějaké články. Ty si přineste vytištěné na zkoušku!

Esej


Vyberte si dvě z probíraných témat a přečtěte si nějaké příbuzné články (= aspoň dva články o rozsahu 10 normostran), které vás zajímají. Na jejich základě napište o daných dvou tématech jednu esej.

http://dictionary.cambridge.org/results.asp?dict=B&searchword=essay
http://en.wikipedia.org/wiki/Essay

Může se jednat např. o kompilát z článků či porovnání modelů. Esej bude mít aspoň 2 a ne více! než 4 strany formátu LNCS, bude psána v čj/sj/aj a MUSÍ být gramaticky správně, tato omezení jsou STRIKTNÍ. Zde jsou k nalezení formátovací intrukce pro Word a LaTex: 1, 2, 3.

Pokud používáte Word, specielně si dejte pozor na velikost stránky!

Napsanou esej mi ve formátu MS word nebo pdf (v žádném jiném) pošlete na mou adresu. V subjektu uveďte [esej]. Následně se zapište v SISu na ústní zkoušku. Tam se krátce pobavíme o eseji, o oněch dvou vybraných tématech a o přečetných článcích (nikoli o jiných tématech než o oněch dvou vybraných). Hotovo.

 • Esej je třeba poslat aspoň 3 dny před ústní zkouškou.
 • Na zkoušku si přineste vytištěné články, z kterých jste vycházeli!
 • Hodnotí se znalosti oněch dvou témat (minimálně na úrovni probírané na přednášce) a částečně kvalita eseje.
 • Individuálně je možné dohodnout jiné (neprobírané) téma z oblasti umělých bytostí. Předem.
 • Je možné dohodnout individuální termín (mailem).

Příklady témat esejí:

 • Tyrrell vs. Creatures
 • Tyrrell a genetické algoritmy
 • Tyrrell a etologie
 • Fuzzy rules vs. Creatures
 • Reaktivní plánování vs. klasické plánování (vs. anytime plánování)
 • Srovnání různých stavových automatů
 • Hierarchické FSM vs. reaktivní plánování
 • Soar vs. reaktivní plánování
 • Výukové aplikace (srovnání)
 • Řízení příběhu ve virtual storytellingu pomocí konečných automatů nebo Petriho sítí
 • Related works k vlastní práci (bakalářské, diplomní, ...)
 • Srovnání dvou různých modelů umělých emocí
 • Srovnání různých způsobů representací znalostí virtuálních postav
 • Umělé neurony vs. živé neurony
 • různé varianty implementace BDI
 • filosofické/etické aspekty virtuálních bytostí

Ukázka osnovy:

1) Úvod — o čem to bude, co chcete ukázat, proč jste si vybrali dané téma
2) Hlavní část — to je asi jasné
3) Závěr — shrnutí podstatných myšlenek
4) Odkazy na literaturu (povinné!)
Abstrakt není nutný. Bylo by fajn, kdyby součástí eseje bylo i zhodnocení přednášky, příp. může být dáno zvlášť. Kritické připomínky neovlivňují výslednou známku.

Písemka


Student se zapíše na písemku do SISu (studenti z UISKu mailem). Písemka bude sestávat ze dvou částí:

a) obecně o umělých bytostech — základní informace z přednášky a ze slajdů — seznam témat je níže (u studentů ÚISK nebudu trvat na technických/algoritmických detailech)
b) detailní otázky na dvě zvolená témata (viz níže), o těchto tématech si student přečte nějaké články (min. 1 článek k danému tématu o rozsahu cca 10 normostran) nebo bude referovat o vlastní práci (sw. projekt ad.). Kdo chce referovat o vlastní práci, musí se ale domluvit předem.

Po písemce bude ještě ústní (na které se student nezapisuje do SISu!). Hotovo.

Přineste si s sebou vytištěné články týkající se vašich dvou zvolených témat!!!

Probíraná témata k výběru na písemku:
 • hierarchické reaktivní plánování, RETE
 • BDI architektura, role-passing
 • konečné automaty a jejich varianty
 • fuzzy a pravděpodobnostní modifikace
 • free-flow (tj. Tyrrell)
 • neuronové sítě (tj. obecný přehled a Creatures, reinforcement learning)
 • inteligentní autonomní agenti (Wooldridge)
 • representace znalostí: afordance, smart objekty, deiktická representace
 • pathfinding a stearing, A*
 • umělé emoce
 • etologické minimum (Lorenz, hydraulický model, FAP,...)
 • právní/etické/filoosofické aspekty umělých bytostí (pouze pro studenty ÚISK)

(Je možné po předchozí domluvě dohodnout jiné téma, například AI ve sportovních hrách, virtuální vyprávění, řízení robotů ad.)Created by admin. Last Modification: Thursday 15 of May, 2008 12:18:49 GMT-0000 by cyril.
This site is partialy supported by the grant project GA UK 351/2006/A-INF/MFF.